top of page

Coaching

Coaching är en strukturerad metod som bygger på ett samspel mellan coach och coachee där båda i en framåtriktad process bidrar till lärande. Genom reflektivt lyssnande, skarpa målformuleringar som utmanar, samt utformandet av adekvata handlingar som leder till positiva beteendeförändringar når man uppsatta mål. Många gånger överträffas målen på grund av att coachen är tränad i att plocka fram äkta motivation och att coachen alltid ser till potential.  Jämför med Motivational Interviewing (MI), som använder termerna ”rulla med motstånd” och ”utveckla diskrepans” – detta ingår även i coaching och är effektiva metoder att föra den coachade framåt.

 

Coaching fungerar bäst när relationen mellan coach och coachee är fri från hierarki. International Coach Fedaration Sverige (ICF), en branschorganisation för kvalitetssäkring av professionell coaching, defininierar coaching på följande sätt: ”Coaching är ett partnerskap med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar klienter att maximera deras personliga och professionella potential”. Vi utgår från ICFs 11 kärnkompetenser. Mer om dem kan du läsa här...


Processen syftar till att nå den coachades professionella mål, kartlägga styrkor och drivkrafter, men även svagheter. Coacheen ska komma till nya insikter och dessa skall omsättas i praktiken. Insikterna skall leda till handlingar och överenskomma handlingar följs upp av coach och integreras i ledarskapet. Strikt coachning enligt ICFs riktlinjer innehåller inte rådgivnings- eller utbildningsmoment. Dock kan det antingen i behovsinventeringen eller under processen framkomma att coacheen är i behov av det vi benämner coachande ledarstöd eller coachande handledning. Det innehåller naturliga inslag av både kompetensutveckling och rådgivning, där coachen t. ex. lyfter fram modeller och teorier för att understödja behov och aktivt bidra med spetskompetens inom olika områden.

 

De konkreta stegen och delarna i vår kvalitetssäkrade coachingprocess bygger på den arbetsmetodik som utarbetats och utvärderat tillsammans med Migrationsverket, Kriminalvården och Arbetsförmedlingen m fl, och som visat sig vara såväl effektiv som flexibel. Den säkerställer att samtliga matchningar och processer bli framgångsrika.

 

INITIAL PLANERING
Redan i detta skede av orienterande samtal är det KC Groups kund- och matchningsansvariga person (Annika Röckner) som kontaktas av beställande instans, fångar upp insatsens övergripande behov och för en dialog för att i samråd med beställaren göra en initial planering av insatsen.

 

PROFESSIONELLT MATCHNINGSARBETE
Framgångsrik coachning/individuellt chefsstöd individuellt som i grupp förutsätter en relation av tillit, förtroende och ömsesidig respekt mellan coachee och coach. Vikten av ett professionellt matchningsarbete för att säkerställa framgångsrika processer kan inte nog poängteras. I det arbetet är det väsentligt att lyssna efter vad coacheen verkligen behöver. Vilken typ av spetskompetens och tidigare erfarenheter hos coachen som skulle kunna utgöra ett mervärde. Därutöver är mycket vunnet om det går att matcha med en coach som har en passande kommunikationsstil och personlighet. Detta väsentliga matchningsarbete genomförs i form av ett coachande och kartläggande samtal om ca. 30-40 minuter per telefon. Utifrån de behov och utmaningar som framkommer i samtalet presenteras oftast ett urval av coachalternativ.

Vi tillhandahåller en synnerligen erfaren och för ramavtalet dedikerad person som ansvarig för såväl matchningsarbete som kommunikation med nyckelpersoner hos beställaren, Annika Röckner. Hon kommer vara tillgänglig under kontorstid och är således inte själv en av de offererade konsulterna. Annika är utbildad på PCC-nivå, samt har certifieringar på masternivå inom team-coachning och grupprocesser. Hon har en fil. kand. inom pedagogik och metodik. Läs mer om matchning och hur du kan beställa ett matchningssamtal här...
 

Våra erbjudanden inom coaching

INDIVIDUELL COACHING

Individuell coaching är en individuell strukturerad målstyrd process där du få hjälp att utveckla ditt ledarskap, formulera strategier och precisera mål, reflektera, få struktur på tankar och idéer, finna nya perspektiv och få insikt kring beteenden och styrkor. Läs mer här...

 

GRUPPCOACHING

En målstyrd process med ledarskapet i fokus fast i grupp

Till skillnad från individuell chefscoaching så arbetar du här med att utveckla ditt ledarskap i grupp.

Syftet är att via en strukturerad process skapa utrymme för lärande och erfarenhetsutbyte i chefs- och ledarskapsfrågor. Utifrån detta övergripande syfte skapar varje grupp sin egen specifika målsättning och handlingsplan. Läs mer här...

 

TEAMCOACHING

Teamcoaching är en systematisk målstyrd process när ett team behöver finna samsyn, stärka samarbete,

arbeta fram gemensamma mål och strategier, hitta sätt att stötta varandra och bäst utnyttja olikheter och 

kompetenser. När ett team behöver finna större arbetsglädje och öka samarbete och effektivitet. När ett team behöver jobba med kommunikation, teamledarskap och konstruktiv feedback. Läs mer här...

 

COACHING SOM KOMPLEMENT TILL UTBLDNINGAR I IMPLEMENTERANDE SYFTE
Många kurser och utbildningar inbegriper många teorier, modeller, tankar och modeller som för stunden är inspirerande och tänkvärda. Forskning säger dock att med tiden så glöms det mesta bort över tid och långt ifrån allt används i den dagliga verksamheten. För att bättre ta vara på utbildningar och program så har coaching fungerat som ett fördjupande och implementerande komplement. Detta har visat sig vara ett effektivt sätt att bättre ta till vara på utbildningars läromål och omsätta teori i handling. Är du intresserad av att veta mer, ta kontakt med oss här eller fyll i formuläret inunder.

 

COACHING SOM EN DEL I PROGRAM

Coaching går att med fördel kombinera i program med givna lärmål. Vi har bland annat utvecklat programmet Fördjupade samtalsfärdigheter tillsammans med Arbetsförmedlingen - ett program som kombinerar teori, praktik och coaching. Över 100 chefer gick programmet och det fick vääldigt höga poäng i samtliga utvärderingar. Är du intresserad av att veta mer, ta kontakt med oss här eller fyll i formuläret inunder.

KONTAKTA OSS

E-post
Skicka ett meddelande!

Tack för att du kontaktar oss!

Annika Röckner, VD
annika@kc-group.se

 

Telefon:

0705 600 324

Annacarin Nilsson
KAM & Kvalitetsansvarig
annacarin@kc-group.se

 

Telefon:
070 731 34 73

Besöksadress
Postadress
  • LinkedIn

Gratis skiss på din hemsida? Testa Weblify.se

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer

Jag förstår
bottom of page