top of page

Digital grupputveckling

Grupputveckling syftar till att skapa en mer effektiv och bättre fungerande grupp genom identifierade aktiviteter såsom att:

 • Skapa ett bättre resultat tillsammans.

 • Kommunicera och samarbeta bättre.

 • Utveckla en effektiv och god digital samverkan och kommunikation.

 • Etablera gruppen efter en förändring.

 • Skapa en bättre psykosocial miljö tillsammans.

 • Stärka kultur och bemötande.

Målgrupp

Aktiviteterna riktar sig till dessa målgrupper:

 

 • Grupper som vill arbeta med en specifik aspekt av sitt samarbete.

 • Grupper som vill inleda en gemensam utvecklingsresa.

 • Grupper som normalt inte samarbetar mycket men vill skapa ett gemensamt lärande och erfarenhetsutbyte.

 • De som leder grupper och vill stärka sin kompetens att utveckla sin grupp.

En modulstyrd process på distans

Programmet bygger på moduler varför det är lätt att anpassa efter behov, tid och budget. 

De flesta moduler äger rum under 90-120 minuter och bör föregås av 15-30 minuters teknisk och mental check-in. De genomförs på distans genom att var och en som deltar sitter vid egen skärm.

Här presenteras några förslag på moduler.

1. EFFEKTIVISERA GRUPPENS MÖTEN

För många medarbetare tar möten en stor del av arbetstiden. I den här workshopen gör vi en snabb diagnos av hur effektiva deltagarna tycker att gruppens möten är. Utifrån svaren diskuteras hur mötena kan bli effektivare, roligare och mer givande för alla.

Tid: 90 min

Mål: Effektivare möten.

Primär målgrupp: 

- Grupper som vill arbeta med en specifik aspekt av sitt samarbete

4. NÄRA SAMARBETE PÅ DISTANS

I detta webbinarium delar vi med oss av våra bästa tips hur man skapar engagerade, effektiva och kreativa virtuella gruppaktiviteter. Vi upplever och provar tillsammans olika möjligheter som den digitala arenan ger för oss chefer och ledare.


Tid: 90 min.

Mål: Utforska hur vi kan behålla och utveckla närvaro, tillit och kreativitet på våra digitala mötesplatser.

Primära målgrupper: 
- De som leder grupper och vill stärka sin kompetens att utveckla sin grupp.

7. FRAMGÅNGAR & POSITIVA EFFEKTER

Denna virtuella workshop är ett riktigt energipiller. Anslaget är uppskattande och erkännande. Under workshopen reflekterar gruppens medlemmar över vad som har åstadkommits (individuellt och/eller i grupp), vad man är stolt över och vilka positiva effekter man haft för sina intressenter. Detta delas sedan i gruppen, och uppskattande feedback samt en del historieberättande om vissa särskilt positiva exempel bör uppmuntras, i syfte att lära och utvecklas tillsammans.

Tid: 90 - 120 min. beroende på gruppstorlek.

Mål: Tydliggöra betydelsen av gruppen, och levandegöra gruppens bidrag. Förhöjd energi och känsla av meningsfullhet.

Primära målgrupper: 

- Grupper som vill arbeta med en specifik aspekt av sitt samarbete.

- Grupper som vill inleda en gemensam utvecklingsresa.

10. KONFLIKT-FÖRSTÅELSE

Denna workshop syftar till att öka gruppmedlemmarnas förståelse för olika typer av vanliga konflikter i grupper, konfliktdynamik, typiska reaktioner/ försvar och konkreta sätt att hantera konflikter. Deltagarna ges möjlighet att reflektera över egna reaktionsmönster och fallgropar i konfliktsituationer.

Tid: 120 min. 

Mål:  Öka kunskapen om konflikter såväl som självinsikt kring egna beteenden och reaktioner. Stärka förmågan att hantera konflikter.

Primära målgrupper: 

- Grupper som vill arbeta med en specifik aspekt av sitt samarbete.

- Grupper som vill inleda en gemensam utvecklingsresa.

- De som leder grupper och vill stärka sin kompetens att utveckla sin grupp.

13. KOMMUNIKATION I GRUPPEN

Hur vi kommunicerar i en grupp styr väldigt mycket hur väl vi utnyttjar
varandras kompetenser, hur arbetsflödet flyter och hur vi skapar/löser missförstånd.

 

I denna workshop kartlägger vi tillsammans hur gruppen
kommunicerar med varandra, styrkor och svagheter med nuvarande
system och hur vi ska kommunicera ännu bättre i framtiden.

Tid: 90 - 120 min.

Mål: Skapa en bättre struktur, och göra en överenskommelse, för hur man i gruppen förväntas kommunicera med övriga gruppmedlemmar och med
omvärlden.

Primära målgrupper: 

- Grupper som vill arbeta med en specifik aspekt av sitt samarbete.

- Grupper som vill inleda en gemensam utvecklingsresa.

16. ATT UTVECKLAS SOM GRUPP - START

En workshop med en grupp som vill starta en utvecklingsresa. Innan
workshopen får gruppen göra en skattning med hjälp av Team Quality Survey
(TQS). Med testresultatet som grund identifierar gruppen sina styrkor och
utvecklingsområden som team.

Tid: 120 min.

Mål: En gemensamt framtagen handlingsplan för gruppens utvecklingsresa.

Primära målgrupper: 

- Grupper som vill inleda en gemensam utvecklingsresa

2. EFFEKTIVISERA DIGITALA MÖTEN

Den här workshopen fokuserar på att utvärdera hur gruppens digitala möten fungerar. Vad är bra och vad skulle kunna bli bättre. Vad kan vi förvänta oss av varandra och vilka vanor måste vi vänja oss av med.

Teori blandad med praktiska tips.

Tid: 90-120 min

Tål:Effektivisera de digitala mötena.

Primär målgrupp: 

- Grupper som vill arbeta med en specifik aspekt av sitt samarbete.

5. SPELREGLER

Alla arbetsgrupper upplever spänningar och skav från tid till annan. För att både reducera risken för detta, och lägga en bra grund för att produktivt kunna hantera det när det trots allt händer, är det mycket värdefullt att tillsammans ha skapat och kommit överens om en uppsättning spelregler som gäller samtliga medlemmar i gruppen. I denna workshop ges gruppen tillfälle att tillsammans generera, prioritera och komma överens om en gemensam samling spelregler.

Tid: 90 min.

Mål: En gemensam samling spelregler skapad av gruppen.

Primära målgrupper: 

- Grupper som vill arbeta med en specifik aspekt av sitt samarbete.

- Grupper som vill inleda en gemensam utvecklingsresa.

8. PSYKOLOGISK TRYGGHET

I denna workshop ges grupper möjligheten både att lära mer om vad psykologisk trygghet är, vad det har för effekter och hur det konkret yttrar sig och att utforska hur gruppens samtalsklimat fungerar på gott och ont. Om gruppen önskar kan man göra en enkät som mäter den psykologiska tryggheten på förhand och diskutera resultatet under workshopen.

Tid: 90 - 120 min. beroende på gruppstorlek.

Mål: Öka kunskapen om psykologisk trygghet, kartlägga gruppens klimat och träna på att konkret använda verktyg för psykologisk trygghet.

Primära målgrupper: 

- Grupper som vill arbeta med en specifik aspekt av sitt samarbete.

- Grupper som vill inleda en gemensam utvecklingsresa.

11. KULTUREN I GRUPPEN

Vi beter oss annorlunda och tar på oss olika roller i olika grupper. Vissa grupper vi deltar i är kreativa, andra är försiktiga och några är väldigt lågpresterande. Kulturen i gruppen har ofta större påverkan på gruppens resultat än individernas personligheter. I den här workshopen tittar vi på hur kulturen påverkar oss, diskuterar vilken kultur gruppen har och analyserar vilka konsekvenser i konkreta beteenden som det får.

Tid: 120 min. 

Mål:  Öka förståelsen för kulturens betydelse och definiera några beteenden som gruppen vill ändra på för att bli mer effektiva och skapa en ännu bättre arbetsmiljö.

Primära målgrupper: 

- Grupper som vill arbeta med en specifik aspekt av sitt samarbete.

- Grupper som vill inleda en gemensam utvecklingsresa.
 

14. GRUPPENS ARBETSFORMER

När situationen har förändrats och de flesta sitter på distans och arbetar
ställs det krav på att utveckla gruppens gemensamma arbetsformer som
gör att vi kan lösa vårt uppdrag givet de nya förutsättningarna. Vi tar upp
och pratar om olika typer av möten, kanaler för kommunikation,
förväntningar på varandra t ex responstider i olika kanaler. Vi anpassar processer så att det fungerar på distans.

Tid: 90 - 120 min.

Mål: Uppgraderade arbetsformer som anpassats för nya förutsättningar
som kräver mer arbete på distans.

Primära målgrupper: 

- Grupper som vill arbeta med en specifik aspekt av sitt samarbete.

- Grupper som vill inleda en gemensam utvecklingsresa.

17. ÄR VI EN GRUPP ELLER ÄR VI ETT TEAM?

Denna workshop syftar till att förstå distinktionerna mellan team och löst
sammansatta grupper, och vilka krav som ställs på medlemskap och
samverkan i olika typer av konstellationer. Gruppen får även möjligheten att
identifiera vilken typ av grupp man behöver vara för att utföra sitt
gemensamma uppdrag på bästa sätt

Tid: 90 - 120 min. (beroende på gruppstorlek).

Mål: Öka förståelsen för olika typer av gruppkonstellationer. Hjälpa grupper
att tydliggöra vilken typ av grupp man ska vara, och hur samverkan bör ske
för att säkerställa effektivt samarbete.

Primära målgrupper: 

- Grupper som vill arbeta med en specifik aspekt av sitt samarbete
- Grupper som vill inleda en gemensam utvecklingsresa

3. BEHOVSBESTÄMNING

Vi sitter med under ett ordinarie arbetsmöte (förmodligen virtuellt), och gör en analys av gruppens behov. Analysen landar i förslag på aktiviteter som går att göra virtuellt.

Tid: 90-120 min

Mål: Få praktiska tips från erfaren expert på grupputveckling.

Primära målgrupper: 

- Grupper som vill arbeta med en specifik aspekt av sitt samarbete.

- Grupper som vill inleda en gemensam utvecklingsresa.

6. VÅRT SAMARBETE - NULÄGE

I denna workshop ges gruppen tillfälle att få en ögonblicksbild av nuläget i termer av 8 centrala dimensioner: 1) Uppdrag, mål, uppgifter 2) Strukturer för arbete 3) Förutsättningar från organisationen 4) Tillit till varandras prestationer 5) Bidrag i organisationen, 6) Tydlighet i förväntningar 7) Psykologisk trygghet, 8) Eget bidrag till gruppen. Mätningen görs anonymt i realtid. Samtal förs om både delar och helhet, spridningen i gruppen, och vad resultatet säger om gruppens utvecklingsbehov.

Tid: 90 - 120 min.

Mål: Klarhet över nuläget i gruppen, samt vilka behov gruppen har att adressera för att uppnå ytterligare effektivitet och arbetsglädje.

Primära målgrupper: 

- Grupper som vill arbeta med en specifik aspekt av sitt samarbete.

- Grupper som vill inleda en gemensam utvecklingsresa.

9. ÅTERKOPPLING (feed)
 

Denna workshop syftar till att bidra till en feedbackkultur i gruppen. Att kunna ge och ta feedback är en av grundstenarna i effektivt teamarbete. Det är också en förutsättning för konflikthantering. I workshopen diskuteras varför det är viktigt med feedback, vad som händer i gruppen när man inte ger feedback, eller ger feedback på fel sätt. Gruppen får också lära sig en enkel feedback-modell som de får öva på i små grupper.
 

Tid: 120 min. 

Mål:  Att öka gruppmedlemmarnas kompetens att ge och få feedback.

Primära målgrupper: 

- Grupper som vill arbeta med en specifik aspekt av sitt samarbete.

- Grupper som vill inleda en gemensam utvecklingsresa.

 

12. GEMENSAM PLATTFORM

En serie workshops som syftar till att skapa klarhet i gruppen, både inåt och utåt. Alla team bör ha en uppsättning överenskommelser som alla är eniga om. I lagsporter brukar man tala om att varje team ska ha sin Playbook - där man samlat teamets taktik och spelidé. Det skapar klarhet och gör att alla kan jobba tillsammans. Även effektiva arbets-grupper behöver en playbook. Under dessa workshops får teamet hjälp att svara på några grund-läggande frågor: Varför finns vi till som team/grupp? Hur beter vi oss mot varandra? Vad är det vi ska göra som grupp? Vad är det som gör just oss framgångsrika? Vad prioriterar vi den närmaste tiden och vem gör vad?

Tid: Serie på fem workshops (120 min + 4 x 90 min).

Mål: Öka teameffektiviteten genom att skapa tydlighet.

Primära målgrupper: 

- Grupper som vill arbeta med en specifik aspekt av sitt samarbete.

- Grupper som vill inleda en gemensam utvecklingsresa.

15. GRUPPUTVECKLING FÖR CHEFER/LEDARE

En workshop/coaching enskilt med en gruppledare/chef som vill få tips på hur hen kan utveckla sin grupp.

Tid: 90 min.

Mål: En framtagen handlingsplan för hur chefen/ledaren ska arbeta för att
utveckla gruppen.

Primära målgrupper: 

- De som leder grupper och vill stärka sin kompetens att utveckla sin grupp.

Utbildare/facilitatorer

Programmet genomförande:

 • Är mycket erfarna konsulter med väl utvecklad forsknings- och evidensbaserad metodik samt med väl beprövade verktyg för team- & grupputvecklande insatser.

 • Verkar inom såväl offentliga som privata verksamheter, och ideella organisationer

KONTAKTA OSS

E-post
Skicka ett meddelande!

Tack för att du kontaktar oss!

Annika Röckner, VD
annika@kc-group.se

 

Telefon:

0705 600 324

Annacarin Nilsson
KAM & Kvalitetsansvarig
annacarin@kc-group.se

 

Telefon:
070 731 34 73

Besöksadress
Postadress
 • LinkedIn

Gratis skiss på din hemsida? Testa Weblify.se

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer

Jag förstår
bottom of page