top of page

Ledningsgrupputveckling

Ledningsgruppsutveckling handlar om att utveckla chefer individuellt och i grupp kopplat till företagets / organisationens affärsmål, verksamhetsmål och strategi. Erfarenhet och forskning visar att ledningsgrupper som målinriktat och aktivt tar gemensamt ansvar för egen och gemensam utveckling också når bättre resultat både vad gäller anställdas välmående och positivitet som effektivitet och produktivitet. Ledningsgruppens eget ansvar och utveckling är med andra ord en central framgångsfaktor.

En ledare leder genom andra och förstår vikten av att få andra att växa samtidigt som ledaren växer själv. En god ledare skapar tydligt definierat handlingsutrymme, positiva förväntningar och tankar om sig själv, om andra och om den värld vi lever i. Utveckling sker genom relationer. Det är i mötet med viktiga intressenter som ledarskapet prövas. Det är i mötet transformation är möjlig. Ledare i modern tid behöver utveckla sin reflektiva förmåga i linje med den komplexitet som råder. Ledare och ledningsgrupper av idag behöver vara agila, förstå vikten av resiliens och satsa på hållbarhet. Det handlar primärt om att ta ansvar för sig själv som en del av ett större sammanhang, i ett system. Forskning påvisar att effektiva ledare förmår skapa miljöer som inspirerar och skapar delaktighet, driver visioner i konkreta handlingar och agerar positiva förebilder både som människor och som ledare. Vi lägger stark tonvikt vid att förankra insatsen i organisationen och ställa krav på att alla i gruppen är ärliga och tydliga med sina förväntningar på varandra och sig själva.

Vår pedagogik vid ledningsgruppsutveckling är väl genomarbetad och beprövad, baserad på psykologen David A. Kolbs fyra lärstilar Upplevelse, Reflektion, Abstraktion och Tillämpning. En central del av våra utvecklingsprogram är hämtad från tvärdisciplinär forskning med affektiv och social neurovetenskap, positiv psykologi, system- och motivationsteori samt modern utvecklingspsykologi inklusive vuxenutveckling med ursprung från framför allt Harvard.

 

Våra olika metoder, som samtliga är validerade och mätbara:

 • Teamcoaching i ledningsgrupp

 • Reflekterande samtal för organisatoriskt lärande

 

Som en röd tråd genom arbetet går ambitionen att stärka öppenheten och tilliten i gruppen och organisationen. Ju mer komplex uppgift en grupp har desto viktigare är det att relationerna i gruppen fungerar och att man kan hantera påfrestningar tillsammans.

 

Teman som kan ingå i vårt arbete med ledningsgrupper​:

 • Uppgift/Syfte
  Vilken är er uppgift? Vilken funktion fyller ni i organisationen? Vad är syftet med gruppen?

   

 • Beslutsfattande
  Hur fattar ni beslut? Är gruppen rådgivande till chefen som fattar besluten eller är gruppen en beslutsgrupp, eller en informationsgrupp? Vad gör det för skillnad?​

   

 • Tidshorisont
  Hur balanserar ni kortsiktigt taktiska frågor med långsiktiga strategiska frågor?

   

 • Agenda/Mötesformer
  Hur använder ni tiden i möten? Hur ser agendan ut? Behandlas rätt frågor? Hur stämmer det med hur ni vill att agendan ska se ut, vilka arbetsformer har ni under era möten?​

   

 • Makt/Dubbla lojaliteten
  Hur hantera dubbla roller, ledningsgruppen kontra den egna gruppen/avd.? Kamp om gemensamma resurser och ansvar för helheten. Dilemmat är många gånger ansvaret för sin egen del och samtidigt helhetsansvaret.​

   

 • Kommunikation och konflikthantering
  Hur kommunicerar ni och hur hanterar ni konflikter av olika typer t.ex. sakkonflikter, värderingskonflikter eller intressekonflikter. Vilka mönster i konflikt finns hos var och en i gruppen och hur påverkar ni varandra? Vilka olika personligheter finns i gruppen och hur drar ni nytta av det?​

   

 • Att leda förändring och strategiarbete
  Hur leder ni förändring? Hur skapar ni delaktighet och förankring? Vad händer med oss människor i förändring?

KONTAKTA OSS

Skicka ett meddelande!

Tack för att du kontaktar oss!

Annika Röckner,
VD
annika@kc-group.se

0705 600 324

Annacarin Nilsson,
Ansvarig för kvalitetssäkring & verksamhetsutveckling
annacarin@kc-group.se

070 731 34 73

Besöksadress
Postadress
 • LinkedIn

Gratis skiss på din hemsida? Testa Weblify.se

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer

Jag förstår
bottom of page