top of page

Ökad medvetenhet och kunskap om arbetsrelaterad stress bidrar till hållbara organisationer

Uppdaterat: 17 feb. 2022

Ledarskapsutvecklingsinsatser som kontinuerligt stödjer ledare med kunskap och medvetenhet om arbetsrelaterad stress, skapar enligt forskning tryggare organisatoriskt klimat, ökat välbefinnande hos både ledare och medarbetare samt kostnadseffektivitet. Lisbeth Dahlin, organisations-och ledarskapsutvecklare tillika f.d. forskare inom smärta, arbetar bl a med arbetsrelaterad stress kopplat till hjärnan och beteenden. På KC Group arbetar Lisbeth med både individer och i utbildningsprogram för att skapa bättre organisatoriskt social hälsa. Här summerar Lisbeth resultatet av en forskning, om ledarskapets betydelse för välbefinnande och sänkt arbetsrelaterad stress.

Todefi och Balducci (2018) gjorde en omfattande studie med syfte att undersöka effekterna av ledares kunskaper och medvetenhet om stressförebyggande hantering och beteenden - direkt kopplat till medarbetares välbefinnande utifrån den organisatoriska sociala arbetsmiljön. Studien bygger på en intervention om ett ledarskapsprogram som innehöll kunskapsmoment inom arbetsplatsrelaterad stress och dess effekter på individ- och organisationsnivå. Utvärderingen före och efter gjordes av både ledare och medarbetare vilket gav en djupare förståelse för vad som efterfrågas i organisationen utifrån ledarens roll.


Resultat visade på 4 kompetenser som var avgörande i ledarskapet för att förebygga arbetsrelaterad stress:


1. Kompetens att vara respektfull och lyhörd; inbegriper att ledaren besitter integritet och förmåga att hantera egna och andras känslor.


2. Kompetens till proaktiv och engagerad arbetsledning; inbegriper en kompetens i att hantera och kommunicera tydlighet i befintliga och framtida arbetsuppgifter samt att leda utifrån ett engagerat förhållningssätt.


3. Kompetens att hantera svåra situationer: inbegriper att ledare använder organisatoriska resurser för ta ansvar för att lösa problem genom konstruktiva resonemang och proaktiv konflikthantering.


4. Kompetens att hantera individen inom teamet; inbegriper att vara inkluderande, personligt tillgänglig, sällskaplig och visa på ett empatisk engagemang.


Efter att ha genomgått ledarskapsprogrammet, sågs en tydlig och ökad medvetenhet och kunskap om ledarrollens betydelse för arbetsmiljön. En betydelsefull effekt var förmågan att skapa meningsfullhet och klarhet i arbetsrollen samt möjligheter till utveckling. Positiva faktorer som påverkade relationen mellan ledare och medarbetare gav också positiva effekter och välbefinnande ner i organisationen. Ytterligare viktiga faktorer var ledarens medvetenhet och kunskap om stress. Detta ökade självstyre samt flexibilitet i ledarskapet. En ytterligare effekt var att ledaren fick större insikt om betydelsen av att ta större mandat vid exempelvis implementeringar av nya processer och förändringar för att förebygga stress och ohälsa, genom att vara facilitator och utvärdera dessa i större omfattning.Bild: Todefi och Balducci (2018). Bilden illustrerar vilken effekt kunskap om ”stress, beteende och hälsa” har hos ledare och medarbetare och hur denna sprider sig på ett positivt sätt ut i organisationen på flera nivåer.


Ledarskapsutvecklingsprogrammet skapade också på ett personligt plan ett ökat välbefinnande i ledarskapet, en större förståelse för det egna ledarskapet med en ökad ödmjukhet och effektivitet. Dels ökade lyhördheten för behovet av olika ledarskapsfärdigheter och teorier som var mer anpassade till möjliga situationer av arbetsstress, dels ökad flexibilitet i ledarstilen utifrån situation. Självstyret ledde till att ledare kunde ta ansvar och formulera om arbetsuppgifter och roller i arbetsgruppen allt mer för att minimera störningar och avbrott i arbetsprocesser. Välbefinnandet var en direkt spegling hos medarbetarna av en bättre organisatorisk sociala arbetsmiljö och den kompetens som ledarna utvecklade inom stress och ohälsa.


Artikeln slutar med att förtydliga att ledares egna välbefinnande inte var direkt kopplat till medarbetarnas välbefinnande men det hade en positiv påverkan.


KC Group är av Försäkringskassan godkända anordnare av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd genom tjänsten Proact.


Fritt tolkat av Lisbeth Dahlin, MSc Ledarskaps- och organisationsutveckling:

Artikel: Stress-Preventive Management Competencies, Psychosocial Work Environments, and Affective Well-Being: A Multilevel, Multisource Investigation, Stefano Toderi and Cristian Balducci, 2018


Lisbeth Dahlin, har både en magisterexamen i pedagogik och i ledarskaps- och organisationsutveckling. Hon är legitimerad sjuksköterska och har tidigare forskat i smärta.

Lisbeth har lång erfarenhet av personlig handledning, föreläsningar, workshops samt olika utbildningsinsatser. Inriktning är System Centrerat förhållningssätt, dvs mänskliga beteenden, emotioner kopplat till yrkesrollen, mål och sammanhang.


I sina föreläsningar inom smärta och stressreducerad ohälsa, tar du del av kunskapen om hjärnans och kroppens funktioner och hur neurovetenskapliga rön kan stödja vår strävan mot ett hälsosamt ledarskap i balans.


Lisbeth är också pionjär inom medicinsk akupunktur. Hon utbildar legitimerad personal både i Sverige vid Karolinska Institutet och utomlands.

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer

Jag förstår
bottom of page