top of page

Emotionell intelligens är viktigare än någonsin!

Coronapandemin har påverkat oss mer än vad vi hade kunnat förutse. Det blir extra påtagligt då många av oss drabbas både privat och på våra arbetsplatser. Annica Lögdlund, som coachar ledare och grupper, har sett tydliga spår av detta under det senaste året. Läs hennes inlägg om Emotionell Intelligens (EQ).

Tidningen Akademikern (3-2020) rapporterar om en studie från Uppsala universitet som visar att den mentala ohälsan har ökat kraftigt under pandemin. 1 500 personer i åldern 18–88 år svarade på forskarnas webbenkät mellan mitten av maj och mitten av juni förra året. Studien visar att 30 procent av deltagarna led av depression, jämfört med 10,8 procent i en jämförbar studie från 2013.


Karin Brocki, Professor vid avdelningen för Emotionspsykologi vid Uppsala universitet, säger att ”den här pandemin är ett worst-case-scenario för mental ohälsa eftersom vi tappar kontrollen, med stor ovisshet på de flesta områden i livet – familjen, arbetet, ekonomin, samhället… Oron ökar, vi måste isolera oss och avstå från socialt umgänge, som vi vet främjar den psykisk hälsan. Så vi kan nog vänta oss stora negativa effekter på den psykiska hälsan.”


Nu börjar restriktionerna lätta och på många arbetsplatser finns det planer för någon form av återgång inom kort. Det är då viktigt att ha respekt för att den senaste tiden varit påfrestande för många av oss. Samtidigt kvarstår ovissheten eftersom det är svårt att förutspå exakt hur det ”nya normala” kommer att se ut. Utvecklingstakten har aldrig varit så hög som nu och det ställer krav på anpassning av organisationer, individer och arbetssätt. Många förutspår till exempel att den accelererande digitala utvecklingen kommer att medföra gränslösa arbetsplatser vilket i så fall kommer att ställa nya krav på våra sätt att samarbeta.


Många av oss tycker naturligtvis att det är spännande och positivt med den höga utvecklingstakten. Trots det kommer vi människor, med våra stenåldershjärnor, sannolikt ha vissa utmaningar framöver då vi ställs inför nya förutsättningar på jobbet t ex arbetsgrupper som är fysiskt spridda, samarbete med kollegor och kunder via digitala medier och chef – medarbetarrelationer där man inte ses speciellt ofta. Dessutom kommer våra digitala kunskaper att utmanas vid hantering av växande datamängder och ny teknik.


Vi behöver emotionell intelligens, EQ, i våra organisationer

Emotionell intelligens är idag ett flitigt använt begrepp i både vetenskapen och i media. Begreppet myntades 1990 av psykologiprofessorerna John D Mayer och Peter Salovey som definierade EQ som förmågan att uppfatta egna och andras känslor, att förstå de signaler som känslor skickar om våra relationer, samt att hantera egna och andras känslor.

När de utmaningar som beskrivs ovan infrias så kommer den emotionella intelligensen vara central för organisationen. I alla situationer då oro och osäkerhet är närvarande är det viktigt att förstå både sina egna och andras känslor för att vi tillsammans skall kunna skapa goda och tydliga relationer. Nedan finns en lista med enkla tips för den som önskar höja den emotionella intelligensen i sin organisation.


10 tips till den som vill öka organisationens emotionella intelligens

  1. En emotionellt intelligent ledare sätter inte sig själv som role model. För att förstå medarbetare, kollegor, kunder och samarbetspartners så är det viktigt att vara lyhörd och lyssna med alla sinnen.

  2. Vi människor är inte varandras kopior vilket innebär att vi tänker, tycker, kommunicerar och agerar olika. Sträva efter att tänka dig in i andras situationer. Hur ser situationen ut när man står i den andra partens skor?

  3. Lyssna efter avvikande uppfattningar och motstånd. Red ut vad anledningen är, på detta vis kan du förebygga konflikter och dålig stämning.

  4. Att våga diskutera och acceptera meningsskiljaktigheter skapar tillit, tydlighet och bidrar till psykologisk trygghet.

  5. Om vi däremot inte accepterar olikheter så tappar vi tillit vilket leder till att motivationen i arbetsgruppen sjunker.

  6. Tydlighet är A och O. Arbeta med organisationens värderingar och vad de betyder i vardagen. Arbeta även med organisationens vision så att det blir tydligt vart ni är på väg.

  7. Sträva efter flexibilitet och anpassningsförmåga. I emotionellt intelligenta organisationer har medarbetarna en god förmåga att agera flexibelt utifrån givna förutsättningar och roller.

  8. Låt inte flexibiliteten gå till överdrift, det kan leda till otydlighet och konflikträdsla.

  9. Var modiga, våga fråga och skapa ärliga samtal och relationer.

  10. Reflektera över organisationens utmaningar och träna på nya sätt att hantera sådant som inte fungerar tillräckligt bra.

Jag ser styrkan i emotionell intelligens hos de ledare och organisationer som jag coachar, säger Annica Lögdlund. När förmågan att förstå sig själv och andra höjs, byggs goda relationer vilket minskar stressen på arbetsplatsen. Det blir helt enkelt lättare och roligare att gå dit. När vi mår bättre skapar vi också bättre resultat.


Coaching, ledar- och organisationsutveckling baserad på emotionell intelligens är ett hälsofrämjande erbjudande inom KC Groups nya tjänst PROACT by KC Group.


Annica Lögdlund är ICF Professional Certified Coach (PCC) och har lång och gedigen erfarenhet av organisations- och ledarutveckling både inom privat och offentlig sektor med spetskompetenser som förändringsledning, emotionell intelligens och konflikthantering. Annica som själv har lång erfarenhet som chef och ledare har även bred kompetens inom affärsutveckling.


Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer

Jag förstår
bottom of page