top of page

Hur kan vi medvetandegöra fördomar och skapa inkludering

Som ledare är det viktigt att inte döma eller placera människor i fack. Det är lätt att tro att man inte har fördomar. Men det har vi alla. Det viktiga är inte om vi har eller inte har fördomar utan att öka vår egen medvetenhet.


När vi arbetar med olika övningar runt hur vi kan medvetandegöra fördomar och skapa inkludering använder vi bl a denna fantastiskt berörande film som introduktion.


Diskrimineringslagen trädde i kraft den 1 januari 2009. Samtidigt inrättades Diskrimineringsombudsmannen, som har tillsyn över att lagen följs.

De sju diskrimineringsgrunderna.


Kön - I Sverige har vi en lång tradition av att arbeta för jämställdhet och motarbeta könsdiskriminering. Kön är också den diskrimineringsgrund som funnits längst och som ställer de mest långtgående kraven på arbetsgivare.

Könsöverskridande Diskrimineringsgrunden könsöverskridande identitet eller uttryck omfattas sedan 2009 av diskrimineringslagen. (Med det menas personer med en könsidentitet eller ett könsuttryck som hela tiden eller periodvis skiljer sig från könsnormen, exempelvis transvestiter eller intersexuella.)


Etnisk tillhörighet Diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet och de därmed följande skyldigheterna och rättigheterna torde vid det här laget vara väl kända för de flesta chefer. (Den etniska tillhörigheten bygger på självidentifikation. Det är alltså individen själv som definierar sin eller sina etniska tillhörigheter.)


Religiös övertygelse - Diskriminering på grund av religiös övertygelse eller trosuppfattning hänger nära samman med diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet och fanns redan tidigare som en särskild diskrimineringsgrund.

Funktionsnedsättning Innan den nya lagen trädde i kraft hanterades diskrimineringsärenden på grund av funktionsnedsättning av före detta Handikappombudsmannen. Numera inkluderas diskrimineringsgrunden i diskrimineringslagen.


Sexuell läggning - Som diskrimineringsgrund fanns sexuell läggning redan i den tidigare lagstiftningen och diskrimineringsskyddet går igen i den nya diskrimineringslagen.


Ålder - Vad har ålder med kompetens att göra, egentligen? Det är i princip grundfrågan som ligger bakom att Sverige sedan


Hur arbetar du med inkludering?

Vill du veta mer - ta kontakt med oss här.

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer

Jag förstår
bottom of page