top of page

Hur lirar du som chef bäst på den nya spelplanen?

Uppdaterat: 30 juni 2021

På sex år har antalet sjukdagar på grund av psykisk ohälsa gått från 28 till 78 sjukdagar per 100 chefer och år enligt en ny statistiksammanställning från Previa. En bild som ofta bekräftas av de chefer jag möter säger Anette Östlin, chefsutvecklare med fokus på bl. a. hälsofrämjande insatser för KC Groups nya tjänst PROACT by KC Group.Chefer uttrycker, enligt Anette, ofta en känsla av att vara ”klämda” och inte alltid räcka till. Från ägare och ledning ställs krav på ökad effektivitet samtidigt som medarbetarnas stressnivå ska hanteras med krav på minskad arbetsbelastning.


Ska vi kunna ändra på trenden med ökad stress och psykisk ohälsa så behöver vi först bli medvetna om att vi i dag befinner oss på en helt ny spelplan i en snabbrörlig värld menar Anette. En spelplan där det ställs krav på nya förutsättningar och förhållningssätt som ger hållbara och effektiva organisationer. Vi behöver även bli medvetna om det osynliga produktionsbortfallet som uppstår i form av bristande effektivitet och engagemang, när stress och frustration får råda.


VAD SKILJER DEN GAMLA SPELPLANEN FRÅN DEN NYA?

I takt med ökade krav på snabba omställningar och hög flexibilitet behöver framför allt vår syn på ledarskapet förändras, menar Anette. Det auktoritära ledarskapet där chefen pekar med hela handen ger idag tydliga konsekvenser i form av dysfunktionella arbetsplatser med frustration och stress som resultat. På senaste tiden har vi fått bekanta oss med olika ledarskapsbegrepp; det transformativa-, situationsanpassade-, tillitsbaserade- och det coachande ledarskapet. Sanningen är att dessa begrepp i stort handlar om samma sak och har flera gemensamma nämnare förklarar Anette. Det moderna ledarskapet har fokus på närvaro och mellanmänskliga relationer. Att som ledare bidra till att skapa en miljö för självledarskap och handlingsutrymme som ger självstyrande och välfungerande team.


DEN NYA SPELPLANEN

Ett annat område som bör etableras på den nya spelplanen är en utvecklad feedbackkultur enligt Anette. Snabba omställningar och anpassningar kräver korta frekventa avstämningar både individuellt och i grupp. Med det sagt blir det uppenbart att årliga medarbetarsamtal och årliga medarbetarundersökningar har spelat ut sin roll, något som blivit extra tydligt under Coronapandemin. Med distansarbetande personal ser Anette ofta en oro bland chefer att inte kunna agera proaktivt på medarbetares ohälsa. Med hjälp av moderna verktyg för pulsade mätningar, för att identifiera riskfaktorer och friskfaktorer, ökar både engagemanget hos medarbetarna samtidigt som det stärker ledarskapet.

För att anpassa oss till den nya spelplanen behöver vi:

  • Etablera en feedbackkultur, med verktyg för pulsade mätningar som stöd, där kontinuerliga avstämningar, konstruktiv återkoppling och bekräftelse ingår som en naturlig del på arbetsplatsen.

  • Skapa förutsättning för ett gott ledarskap med mindre medarbetargrupper som möjliggör ett närvarande och coachande ledarskap.

  • Avlasta cheferna från den administrativa bördan och därmed frigöra mer tid till att vara ledare.

  • Ge stöd till ledare i form av t. ex. chefscoaching för att stärka och utveckla potentialen att skapa välmående medarbetare och hantera höga krav på effektivitet i en allt mer komplex och föränderlig värld.

MÅ BRA = ATT GÅ BRA Ett proaktivt ledarskap ger alltid en positiv effekt på ekonomin berättar Anette. Välmående och engagerade chefer och medarbetare ger välfungerande och lönsamma verksamheter. Forskning visar att företag där medarbetarna trivs inte bara lyckas behålla kompetent personal; de är även lönsammare, växer snabbare och bidrar till ett starkt varumärke. Framgångsrika företag och företagsledare har insett värdet av att skapa välmående arbetsplatser för att lyckas i konkurrensen. Det är därför en god investering att avsätta både tid och pengar på utvecklingsinsatser för både organisationer och ledarskap.

Anette Östlin, är ledarskapsutvecklare och chefscoach

med fokus på självledarskap, kommunikation och arbetsglädje. Hennes tidigare erfarenheter från en stor statlig organisation har lagt grunden till hennes intresse att arbeta med ledarskap och grupputveckling.

Anette drivs att utifrån en helhetssyn hitta de kritiska framgångsfaktorerna som påverkar prestationsförmåga, resultat och arbetsglädje. Hennes styrka ligger i hennes sociala förmåga tillsamman med ett tydligt resultatfokus.

Anette har tillsammans med företaget Great Rate, ett pulsmätningsföretag, utvecklat ett helhetskoncept för medarbetare och organisationer som ger smarta enkla analyser i realtid, som direkt och proaktivt kan omsättas i handling för att skapa bättre arbetsmiljö och resultat.

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer

Jag förstår
bottom of page