top of page

Hur tar vi makt över våra liv?

Sandra Rosén Larsson, ledarskapscoach och konsult på KC Group, med specialområde inom personalvetenskap och coaching beskriver här hur KASAM, känslan av sammanhang, kan stärka individer, organisationer och resultat.

Vad är egentligen mikromakt och hur tar vi makt i våra egna liv? Våra liv är fulla av påfrestningar, motgångar, krav, konflikter och olika utmaningar att lösa. Men vad är det som gör att en del av oss klarar av påfrestningar med hälsan i behåll – och till och med kanske växer och utvecklas av det? Vad är det som ger oss varaktig framgång?

Traditionell makt grundar sig på komponenter som samhällsposition, pengar och expertis. Mikromakt kan likställas med egenmakt som i likhet med känsla av sammanhang (KASAM) är en nyckelfaktor för välmående. Alla i en relation har någon slags mikromakt som kan användas. Makt över vår egen situation, våra arbetsuppgifter, vår närmiljö med mera.

Aaron Antonovsky utvecklade begreppet känsla av sammanhang KASAM där han forskade kring hur vår motståndskraft beror på graden av upplevd begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (längre ner beskriver jag dessa begrepp mer ingående). Motståndskrafter stärker vår känsla av sammanhang och skapar ökat välbefinnande. Antonovsky menade att generella motståndsresurser stärker anpassningsförmågan samt de positiva sociala nätverk som leder till väl fungerande samspel mellan oss och vår omgivnings resurser.

Viktiga motståndsresurser som vi genom coaching identifierar, fördjupar och utvecklar är:

• Personella (fysiska, psykiska och kognitiva resurser)

• Sociala (relationer, makt och status)

• Materiella (pengar, bostad, kläder och utrustning)

• Kulturella (normer, värderingar och traditioner)

Förståelse av livssituationen kan i kombination med identifiering av våra grundläggande intentioner och värderingar skapa meningsfullhet. I och med detta kan makt och motstånd ersättas med nya vanor och rutiner som tränas och finslipas för att bygga motståndskraft och hanterbarhet. Genom våra coachande verktyg identifierar och övas nya förmågor. En stark KASAM gör att du konsekvent kan göra mer av det du vill göra med tydlighet, fokus och lätthet och det skapar framgång. Är du nyfiken på att stärka din KASAM så hör gärna av dig!

Beskrivning av KASAM-begreppen:


Meningsfullhet innebär att hitta sin inre motivation och ger oss svar på varför vi gör det vi gör. När vi står inför något nytt och svårt kan det kännas betungande eller lockande, det vill säga mer eller mindre meningsfullt. Upplevelsen av meningsfullhet har en stark känslomässig grund och är enligt Antonovsky den mest betydelsefulla komponenten i KASAM.

Begriplighet innebär i vilken grad vi upplever information och intryck som förståeliga, strukturerade och i viss mån förutsägbara. Det ger individen en stabil förmåga att bedöma och förstå verkligheten. Begriplighet har ett mått av kontroll och är en förutsättning för hanterbarhet.

Hanterbarhet innebär i stort att vi har de resurser som behövs för att agera utifrån de krav som ställs på oss. Resurserna kan både vara egna resurser eller tillgång till resurser i vårt sociala sammanhang. Hanterbarhet handlar således mycket om förmågan att styra över sitt eget liv och är starkt kopplat till nivån av upplevd stress och därmed en nyckelfaktor för välmående.

Aaron Antonovsky menar att motståndskraften beror på vår känsla av sammanhang, KASAM. Människor med ett högt KASAM håller sig friska. De ser tillvaron som begriplig, hanterbar och meningsfull.

Boken Hälsans Mysterium av Aaron Antonovsky gavs ut för första gången i Sverige 1991 och 2005 kom den andra upplagan. Boken har betytt mycket för vändningen inom medicinsk forskning - från en total koncentration på sjukdomsförlopp till ett studium av friskfaktorer.Sandra Rosén Larsson, är ledarskapscoach och konsult på KC Group, med specialområde personalvetenskap och coaching. Sandra coachar, utbildar, utvecklar och föreläser för ledare och medarbetare. Hon är också aktiv inom Lottakåren och har uppdrag för Försvarsmakten vid insatser och övningar som stabsresurs.


Sandra har mångårig erfarenhet av ledarskap dels genom eget arbete som styrelseordförande, ledare, projektledare, arbetsledare och egen företagare samt som professionell coach och konsult. Hon har en kandidatexamen i personalvetenskap, är diplomerad marknadsekonom samt har utbildning inom ledarskap, mindfulness och många års utbildning inom coaching. Hon är certifierad ICF Professional Certified Coach (ICF PCC) och Licenced Academy Trainer inom coaching.

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer

Jag förstår
bottom of page