top of page

Jämställdhet, Genus & Ledarskap

Inom ramen för ett regeringsuppdrag, genomför Kriminalvården insatser med jämställdhetsintegrering, bl a i form av JGL-utbildningar en utbildning med fokus på Jämställdhet, Genus och Ledarskap. KC Groups konsulter Liselott Vahermägi och Charlotte Axelsson avslutade i fredags en JGL-utbildning för utvalda chefer, med stor pondus, lång erfarenhet och djup kompetens. Därutöver har de för GD och den nationella ledningsgruppen genomfört en workshopsdag, med fokus på att styra och leda för jämställdhet på högsta nivå samt att bidra med jämställdhetsintegrering i hela organisationen. Är du intresserad av JGL-konceptet, ta kontakt med oss här.

Syftet med JGL är att ge kunskap om könsstereotypa normer och attityder som motverkar jämställdhet, för att deltagarna ska kunna förhålla sig sakligt till jämställdhetsfrågor. JGL ger chefer/ledare ökade förutsättningar att leda, styra och rekrytera jämställt och inkluderande.


JGL är ett utbildningskonceptet som har utvecklats under drygt 15 års tid. Över 2500 chefer och ledare inom staten och försvarsmakten, regioner och kommuner samt näringslivet har genomgått utbildningen. Både form och innehåll utvecklas kontinuerligt inom ramen för hållbarhetsinstitutet SQILD.

Den 1 januari 2017 infördes nya regler avseende arbetsgivares skyldigheter att arbeta förebyggande och främjande för att motverka diskriminering och för lika rättigheter och möjligheter, det som i lagen heter aktiva åtgärder. I och med lagändringen omfattas alla sju diskrimineringsgrunderna av kraven och arbetet ska utföras löpande.

Den viktigaste framgångsfaktorn för att lyckas med företagets jämställdhets- och mångfaldsarbete är att ledningen har kunskap och sätter frågorna högt på agendan.

JGL ger chefer/ledare ökade förutsättningar att leda, styra och rekrytera jämställt och därmed öka lönsamheten och bolagens attraktionskraft.


Utbildare:

Liselott Vahermägi Charlotte Axelsson


Liselott har mångårig erfarenhet av ledarskap, organisations- och verksamhetsutveckling inom främst offentlig och idéburen sektor, på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Hon har mer än 15 års erfarenhet av att vara förtroendevald politiker i rollen som ordförande och vice ordförande i nämnder och kommunalägda bolag. Jämställdhetsfrågorna har genomsyrat hela Liselotts yrkesutövande.

Hon har stor erfarenhet av styrelsearbete och av att utbilda ledare i jämställdhetsintegrering, inkludering och ickediskrimineringsarbete. Liselott är certifierad JGL-handledare sedan 2017. Fram till dagens datum har Liselott utbildat fler än 350 chefer, ledare, politiskt förtroendevalda och nyckelpersoner i JGL-konceptet.

Som konsult utbildar och handleder Liselott ledare och medarbetare inom kommun, region och statliga förvaltningar, högskolor, privata företag, ESF-projekt och ideella organisationer i ledarskap och organisationsutveckling med tydlig koppling till jämställdhet. Hon har handlett flera stora Europeiska Socialfondsprojekt avseende jämställdhetsintegrering, tillgänglighet och ickediskriminering.  

Liselott håller också föreläsningar och genomför utbildningar på engelska kring teman som jämställdhet, makt och ledarskap i olika länder.

Liselott är utbildad i samhällsplanering, sociologi och statsvetenskap vid Stockholms universitet. 


Charlotte har många års erfarenhet av ledarskap-, inkludering- och jämställdhetsarbete med jämställdhetsintegrering som strategi i politiskt styrda organisationer. Charlotte har bland annat drivit detta arbete under ca 14 år som Förbundschef för ett av landets samordningsförbund.


Som konsult har Charlotte utbildat och utvecklat ledare och medarbetare inom kommun, regional och statliga förvaltningar, högskolor, privata företag, ESF-projekt och ideella organisationer i ledarskap, organisationsutveckling, jämställdhetsintegrering, inkludering och ickediskrimineringsarbete (antidiskriminering).

Charlotte är certifierad JGL-handledare sedan 2017. Fram till dagens datum har Charlotte utbildat drygt 350 chefer, ledare, politiskt förtroendevalda och nyckelpersoner i JGL-konceptet. Charlotte är även UGL-handledare.


Charlotte har ansvarat för och handlett i jämställdhetsintegrering, tillgänglighet och icke-diskriminering i flera stora Europeiska Socialfondsprojekt. Charlotte omsätter värdegrund till handling i sitt ledarskap och har en stor verktygslåda av metoder för att skapa ett inkluderande ledarskap i praktiken samt stor vana att utbilda heterogena grupper avseende kön, ålder och ursprung.


Charlotte har förutom Socionomexamen från Göteborgs Universitet även Teknologie magisterexamen från Chalmers i Informations- och kommunikationsteknologi samt genusvetenskap med inriktning teknik och ingenjörsvetenskap från Luleå Tekniska Högskola.


Vill du veta mer om utbildningskonceptet - ta kontakt med oss här.

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer

Jag förstår
bottom of page