top of page

Mentorskap – Ingen chef borde behöva stå ensam

Som chef står man ofta ganska ensam och är man då ny som chef så kan en bra mentor vara avgörande för hur man kommer att lyckas med uppdraget och även att hålla som människa.


Johanna Lindquist arbetar på KC Group med ett väl beprövat koncept för mentorskap som förutom att stärka t.ex. nya ledare eller talanger även ger mentorerna värdefull utveckling. Läs mer om hur Johanna arbetar med mentorsprogram här.

Mentorskap kontra coaching Mentorskap är ett koncept, d.v.s. ett förhållningssätt och en relation för att inspirera och utveckla människor i sin profession och/eller som person. I mentorn får adepten en

förebild som kan dela med sig av sin kompetens, erfarenheter och nätverk till en person som vill ha stöd i sin personliga utveckling. Mentorskap handlar om att rådgivande experter som kan sitt område väl vägleder genom sin expertis. Detta ska inte blandas ihop med coaching som är en samtalsmetodik, där den som ska coachas ses som expert. Enkelt uttryckt kan sägas att en mentor öppnar yttre dörrar medan coachen öppnar inre dörrar.

Här du läsa mer om skillnader och likheter mellan coaching och mentorskap.

Mentorsprogram för ledare och aspiranter

Företag och organisationer har mycket att vinna på att utveckla goda mentorer. Mentorskap kan användas i många olika situationer och det finns olika typer av mentorskap i arbetslivet, så som t.ex. för nyanställda eller chefer. Johanna har genomfört flera mentorsprogram för olika offentliga verksamheter. Det första programmet drevs av Arbetsgivarverket där statsanställda var mentorer för nyanlända akademiker. Programmet var mycket lyckat varför konceptet sedan dess utvecklats för att passa mentorskapsprogram för ledare och aspiranter.


Nyckeln till ett bra mentorskap

Nyckeln till ett bra mentorskap är utbildning och coaching av mentorerna samt att adepterna får hjälp med förberedelser. Många som idag är med i mentorsprogrammet vittnar om hur dåligt det gått i tidigare mentorsrelationer då man saknat verktyg.


Upplägget i mentorsprogrammet börjar alltid med utbildning av mentorerna i vad ett mentorskap innebär. Det handlar om allt från att förstå vilket engagemang som krävs, vilka olika roller man kan ha som mentor till att träna coaching. Mycket tid läggs på träning av coaching då vår uppfattning är att man som mentor kan åstadkomma mycket mer om man också försöker vara coachande i så stor utsträckning som möjligt. Det skapar mer engagemang och ansvarstagande hos adepten än om man som mentor bara delar med av sina egna erfarenheter. Att kunna växla mellan att inta mentorskapsrollen och ett coachande förhållningsätt ger mycket bättre resultat menar Johanna. För våra mentorer kan detta vara en utmaning då man kanske inte coachat så mycket innan. Därför krävs träning. I programmet ingår också andra praktiska verktyg som de kan använda i sitt arbete som mentorer.


Att som adept vara förberedd är också en nyckelfaktor för att lyckas. Vi samlar därför ihop adepterna för en introduktion där de får hjälp med att börja formulera sina mål och förstå sitt ansvar som adept. Ju mer förberedda de är desto bättre blir resultatet.


Under programmets gång som pågår mellan 6-12 månader genomför vi träffar för samtliga deltagare. Syftet med dessa är att bygga nätverk, inspirera och att följa upp mentorskapet. Dessa träffar möjliggör även till erfarenhetsutbyte vilken kan inspirera till nya initiativ i respektive mentorskap. Ofta kan det också uppstå samarbete mellan mentorspar. Det kan t.ex. handla om att man genomför ett studiebesök tillsammans.


Är du intresserad av att utveckla skickliga mentorer inom din organisation. Ta kontakt med oss här.


Johanna Lindqvist har lång erfarenhet inom såväl offentlig som privat sektor. Hon har också egen chefserfarenhet. Utöver det har hon arbetat med projektledning av projekt med internationella aktörer.


Hon är civilingenjör i botten med påbyggnad av ett flertal utbildningar inom organisation-och ledarskapsutveckling. Hon är också certifierad coach.


Sedan 2016 har hon arbetat som konsult med ledar- och verksamhetsutveckling. Hennes styrka är att hon med sin breda erfarenhet snabbt kan sätta sig in i olika situationer och se saker ur ett helikopterperspektiv utifrån vilket hon hittar bästa angreppssätt.

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer

Jag förstår
bottom of page