top of page

Ny branschorganisation med syfte att utveckla och kvalitetssäkra svensk teamcoaching

Uppdaterat: 14 okt. 2020

KC Group går med som sponsor i den nybildade branschorganisationen för Teamcoaching, Sveriges teamcoaching.

Teamcoaching är en expansiv bransch, som växer i takt med att allt fler organisationer och företag går över till teambaserade organisationsstrukturer. Att få nyckelteamen att fungera har blivit en affärsstrategisk fråga av högsta vikt. Forskning, vid bl a Harvard Business School, visar att en av förutsättningarna för nyckelteam att bli riktigt effektiva är att ha tillgång till en teamcoach. Ändå råder en stor okunskap om vad teamcoaching är eller forskningen bakom. Det finns inte heller någon allmän acceptans om vad som krävs för att kalla sig teamcoach. Därför bildades branschorganisationen Sverige Teamcoacher, med syfte att öka kunskap om metodiken samt utveckla och kvalitetssäkra den.


Efterfrågan på teamcoacher är stor internationellt och David Clutterbuck och Richard Hackman, två av de mest framstående forskarna inom området, gjorde nyligen bedömningen att det kommer behövas tusentals nya teamcoacher globalt för att täcka behoven de närmaste åren.


Vi har sett att individcoaching under 2000-talet utvecklats till en tydlig profession. Det märks genom ett brett utbud av utbildningar baserade på akademisk forskning, ett etiskt regelverk, certifieringsprocedurer, erkända branschorganisationer som ICF och allmänt accepterad kunskap om vad coaching gör för nytta.


Teamcoachingen är en yngre disciplin och har inte kommit lika långt, men är på god väg. Det har publicerats mycket spännande forskning om teamcoaching och det har dykt upp en rad internationella teamcoachutbildningar bara senaste året.

Det tas också olika initiativ, både inom forskarvärlden och branschorganisationer som ICF, att definiera vad teamcoaching är och vilka färdigheter och kunskaper som krävs av en teamcoach.


I Sverige är dock kännedomen om modern teamforskning fortfarande låg, och företagen efterfrågar generellt inte insatser som ligger i linje med modern forskning och beprövad erfarenhet. Att okunskapen fortfarande är stor vad gäller teamcoaching märks tydligt vid offentliga upphandlingar. De flesta beställare har svårt att skilja på olika typer av insatser på gruppnivå; t ex gruppcoaching, teamcoaching, coaching i grupp, facilitering och utbildning. Det finns inte heller någon allmän acceptans om vad som krävs för att kalla sig teamcoach.


Därför bildades föreningen Sveriges teamcoacher. Föreningen är religiöst och politiskt obunden och har till ändamål att informera om och utveckla svensk systemisk teamcoaching. Med systemisk teamcoaching menar vi coaching som utgår från ett systemiskt synsätt - med fokus på att coacha teamet som en del av den större organisationen, snarare än de enskilda medlemmarna i teamet.

Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att sprida kunskap, arbeta för kvalitetssäkring, utbyta kunskaper och erfarenheter, utbilda samt följa forskningsutvecklingen inom teamcoachingen globalt. Läs intervjun

"De bildar ny branschförening för teamcoacher" i facktidningen för personalansvariga Personal & Ledarskap här.


Medlemskap i Sveriges teamcoacher kan erhållas av såväl utövare som beställare, med intresse för teamcoaching, dess utveckling och aktuell forskning.


Vill du bli medlem? Det gör du genom att gå in på www.sverigesteamcoacher.se/bli-medlem.
Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer

Jag förstår
bottom of page