top of page

Svenska Industrin behöver bygga en psykologisk säkerhetskultur för att stå sig i konkurrensen

Just nu genomgår den svenska industrin en omfattande omställning mot

elektrifiering och mer hållbar produktion.


Företagen står inför två stora utmaningar: brist på komponenter och brist på kompetens.


Under bara några år har nya "gröna" företag etablerat sig på traditionella

industriorter och konkurrensen om kompetens och arbetskraft har ökat betydligt.


Etablerade företag, som tidigare var vana vid att vara den dominerande arbetsgivaren

på orten, rapporterar om ökad personalrörlighet och allt större svårigheter att

attrahera och behålla personal.


Särskilt svårt är det att attrahera och behålla specialister och kvinnor.


Författare till detta inlägg är Robert Persson Asplund som är legitimerad psykolog, organisationskonsult och filosofie doktor i psykologi. Han har lång erfarenhet som konsult och som ledare på både operativ och strategisk nivå. Robert arbetar med organisations- och ledarutveckling och är anlitad som föreläsare och utbildare inom både privat och offentlig sektor. Robert bedriver dessutom forskning om digitala insatser för att förebygga psykisk ohälsa i arbetslivet och är författare till flera artiklar och rapporter, däribland om kopplingarna mellan arbetsmiljö, hälsa, säkerhet, lönsamhet och konkurrenskraft.


Svensk industri är känd för fysisk säkerhetskultur - hur är det med den psykiska säkerhetskulturen?


Svenska industriföretag är kända för att ha en fysisk säkerhetskultur i världsklass. En

god fysisk säkerhet är grundläggande och självklar för de flesta anställda. Däremot är

en god psykisk säkerhet inte lika självklar.


Vi ser samtidigt att motverka brister i den psykologiska säkerheten utgör en nyckelfaktor för att rekrytera och behålla personal, särskilt specialister och nyckelkompetenser.


Vad är innebär en psykologisk säkerhet?


Psykologisk säkerhet handlar om att känna sig bekväm med att be om hjälp, dela

förslag eller bekymmer, ställa frågor och utmana eller erkänna misstag utan rädsla för

negativa sociala konsekvenser på arbetsplatsen. Det handlar om att vara trygg i att det man säger inte kommer att resultera i kritik, avvisande eller nedvärdering.


När anställda känner psykologisk säkerhet är det mer sannolikt att organisationer snabbt

förnyar sig, låser upp fördelarna med mångfald och anpassar sig väl till förändringar.

Bristande psykologisk säkerhet däremot, hämmar samarbete, utveckling och lärande,

och leder ofta till att personalen slutar och byter arbetsplats.


Psykologisk säkerhet är därför en nyckelfaktor som behöver prioriteras högre vid rekrytering och ledarskap för att företag ska kunna hävda sig i konkurrensen om personal.


Så här bygger du en psykologisk säkerhetskultur i världsklass


En bra startpunkt är att dra nytta av erfarenheterna inom fysisk säkerhet och bygga vidare på befintliga modeller och arbetssätt.


Det är också viktigt att koppla detta arbete till företagets värderingar, strategiska mål

och nyckeltal. Ofta har företag värderingar som är förknippade med psykologisk

säkerhet, med ord som omtanke, mod, ansvarstagande och lärande.


Företagens strategiska mål och nyckeltal är ofta relaterade till produktivitet, lönsamhet och konkurrenskraft. I dag handlar konkurrenskraft till stor del om att kunna attrahera och

behålla personal. Dessutom är lönsamhet och både fysisk och psykologisk säkerhet

sammanlänkade. Vi ser exempelvis ett positivt samband mellan fysisk och psykologisk

säkerhet och lönsamhet. Med andra ord, de arbetsplats som har högst poäng på

undersökningar om fysisk och psykologisk säkerhet har också högst omsättning och

lönsamhet per anställd.


En psykologisk säkerhetskultur skapas genom systematisk förändring, genom att

gradvis utbilda och träna personalen samt synliggöra och förstärka konkreta

beteenden. En viktig del i arbetet är att använda sig av ambassadörer, det vill säga

att utbilda, uppmuntra och stödja informella ledare som spelar en viktig roll i

förändringsprocessen inom arbetsgruppen. Detta är särskilt viktigt när man möter

kulturer som motverkar en psykologiskt säker arbetsmiljö, exempelvis en macho- eller

brukskultur.


Företag behöver också ge större vikt åt psykologisk säkerhet vid rekrytering av ledare

och i ledarskapsutbildningar. Vi behöver ett ledarskap som främjar psykologisk

säkerhet. En undersökning från McKinsey (2021) visade att en coachande och

stöttande ledarstil har det starkaste sambandet med psykologisk säkerhet. Samma

undersökning visade att endast 43 procent av de tillfrågade upplevde ett positivt

psykologiskt säkerhetsklimat inom sina team.


Vill du veta hur du kan utveckla ledarbeteenden som främjar psykologisk säkerhet?


Välkommen att ladda ner dokumentet här!Psykologisk säkerhetskultur i världsklass (1)
.pdf
Download PDF • 145KBVi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer

Jag förstår
bottom of page